Language

List of APMC

अ.क्र.तालुकाAPMCपत्तापिन कोडSTD कोडफोन न.सभापतीचे नावमोबाईल न.सचिवमोबाईल न.मुख्य बाजारउप बाजार १उप बाजार २उप बाजार 3
1 बुलढाणा राम नगर बुलढाणा 443001 7262 242033 जालिंधर अशरुबा बुधवंत 9623237575 वनिता प्रभाकर साबळे 9422884745 बुलढाणा धाड दुधा -
2 चिखली चिखली जयस्तंब चौक जुना मेहेकर रोड चिखली 443201 7264 242116 डॉ. सत्येंद्र कृष्णराव भुसारी 96044442345 अजय परमेश्वर मिरकड 9028222122 चिखली अमडापूर उंद्री -
3 देऊळगांव राजा देऊळगांव राजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, देऊळगांवराजा,जि. बुलडाणा 443204 7261 232025 महेश वेंकटराव देशमुख 9921084040 किशोर सीताराम म्हस्के 9850871246 देऊळगांव राजा देऊळगांव राजा देऊळगाव माही -
4 जळगाव जामोद जळगाव जामोद कृषि उत्पन्न बाजार समिति जळगांव जा.जि.बुलडाना 443402 7266 221421 प्रसेनजित किसन पाटिल 9850270599 श्रीराम रामदास उंबरकर 9822682651 जळगाव जामोद आसलगाव जामोद पिंपळगाव काणे
5 खामगांव खामगांव अकाेला राेड, खामगंव 444303 7263 250808 संतोष रामराव टाळे 9422939192 दिलीप मार्तंडराव देशमुख 7720039563 खामगांव पिंपळगाव राजा बोरी आडगाव -
6 लोणार  लोणार  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लोणार जिल्हा बुलडाणा 443302 7260 221378 गोविंद शेषराव मापारी 9423446699 रामदास तेजराव वायाळ 9890464825 लोणार  बीबी सुलतानपूर -
7 मलकापुर मलकापुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मलकापुर 443101 7267 222066 - - राधेश्याम सूरजभान शर्मा 9422940681 मलकापुर -
8 मेहेकर  मेहेकर  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मेहेकर जि.बूलढाणा 443301 7268 224569 माधवराव गणपतराव जाधव 9423881777 श्रीकृष्ण भीमराव बंगाले 9763038989 मेहेकर  डोणगाव जानेफळ -
9 मोताळा  मोताळा  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मोताळा शासकीय दुध डेअरी समोर,नांदुरा रोड मु पो ता मोताळा जिल्हा बुलडाणा 07267--245259 443103 7267 245259 - - सुरेश चंद्रभान रहाणे 9421473297 मोताळा  धामणगाव बढे -
10 नांदुरा  नांदुरा  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नांदुरा तालुका नांदुरा जिल्ला बुलढाणा 443404 7265 221006 नीलकंठ भाऊराव भगत 9923979700 गौरव निनाजी गवळे 9545774297 नांदुरा  - - -
11 संग्रामपूर संग्रामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संग्रामपूर 444202 7266 232231 गजानन शंकरराव दाणे 9822813967 पंकज नानाराव मारोडे 9730440832 संग्रामपूर सोनाला पातुर्डा वरवट बकाल
12 शेगांव  शेगांव  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेगांव ता. शेगांव जि. बुलडाणा 444203 7265 252014 गोविंदराव गणपतराव मिरजे 9881410590 विलास गुणवंत पुंडकर 8149774441 शेगाव - - -
13 सिंदखेड राजा सिंदखेड राजा सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा पिन कोड नं. 443203 443203 7269 202631 - - ओंकार वैजिनाथ महाजन 9923606563 सिंदखेड राजा किनगाव राजा मलकापूर पांगरा -