Language

Search Warehouse


Sr No.Name of organizationContact PersonMobile No.Biling Address / Office AddressTalukaGodown NumberCapacity In MTThumbrul Capacity In MT
1 Sakhli bk vividh karyakari sahakari santha Rafiq kha kh pathan 9763991270 at.post Sakhali bk Buldana 1 200 2000
3 Dghad vividh karyakari sahakari santha Subhash Bkikahi sonune 9890766325 at.post Aurangabad road Dhad Buldana 3 200 6000
4 Doodha gram seva sahakari santha Daulatrao Balakiram Gaikwak 9822039678 At.post Dhad road Doodha Buldana 1 200 2000
5 Dhamngaon gram seva sahakari santha Dhamngaon dhad kaduba sakharam bilari 9325567206 at.post Pardh road Dhamngaon dhad Buldana 2 200 4000
6 Buldana gram seva sahakari santha Buldana kaduba sakharam bilari 9325567206 at.post Jambhrun road Dhamngaon dhad Buldana 1 200 2000
7 Birshingpur gram seva sahakari santha Birsingpur kaduba sakharam bilari 9325567206 at.post Birsingpur Buldana 1 200 2000
8 Masrul gram seva sahakari santha Masrul kaduba sakharam bilari 9325567206 at.post Dhamngaon road Masrul Buldana 1 200 2000
9 Warvand gram seva sahakari santha Warvand Gajanan Vishwanth Nikam 9730816195 At.post.Warvand Buldana 1 200 2000
10 Bhdola Gramseva Sahakari Sanstha Gajanan vishwanath nikam 9730816195 At.post. Bhadola khamgaon road Buldana 1 200 2000
11 Dongrkhandala vivid karyakari sahkari santha Mahadeo purnaji tupkar 9922138011 At.post. Dongar Khandala Buldana 1 200 2000
12 Rajshri shahu gramin shakari patsantha ltd shirpur Sandip Shivaji Tekale 8605236404 at.po.Shirpur tq.Buldana Buldana 1 950 9500
13 Rajshri shahu gramin shakari patsantha ltd shirpur Sandip Shivaji Tekale 8605236404 at.po.Warvand tq.Buldana Buldana 1 950 9500
14 Rajshri shahu gramin shakari patsantha ltd shirpur Sandip Shivaji Tekale 8605236404 at.po.Tandulwadi tq.Buldana Buldana 1 950 9500
15 Rajshri shahu gramin shakari patsantha ltd shirpur Sandip Shivaji Tekale 8605236404 at.po.Doodha tq.Buldana Buldana 1 11289 11289
16 Rajshri shahu gramin shakari patsantha ltd shirpur Sandip Shivaji Tekale 8605236404 at.po.Palskhed nago tq.Buldana Buldana 2 1222 1222
17 Buldana Urban Co-op credit society ltd.Buldana Randra Shamrao Wanere 8975762923 at.post.Yelgaon tq.Buldana Buldana 2 1800 18000
18 Buldana Urban Co-op credit society ltd.Buldana Satish H Khare 9011023168 at.post.Raipur tq.Buldana Buldana 2 1000 10000
19 Gramin bigarsheti patsantha ltd pimplgaon sarai Dilip Vitthal Tarmale 9921202077 at.post Pimplgaon sarai Buldana 1 800 8000
20 Buldana Urban Co-op credit society ltd.Buldana Arun Madhukar Jadhao 9011023207 at.post.Dongrkhandala tq.Buldana Buldana 2 1870 18700
21 Buldana Urban Co-op credit society ltd.Buldana Anilkumar wasudeo mahale 9689920855 at.post.Market yard Buldana tq.Buldana Buldana 1 1050 10500
22 Buldana Urban Co-op credit society ltd.Buldana Branch manager BUCS br.Dhad 9011023213 Aurangabad road Dhad Buldana 2 1500 1500
23 Buldana Taluka sahakari shetki kharedi vikri ltd buldana B.N. Khanzode, Manager 7743860938 Keshav Nager, Buldana Buldana 1 250 2500
24 Buldana Taluka sahakari shetki kharedi vikri ltd buldana B.N. Khanzode, Manager 7743860938 Dhad Naka, Buldana Buldana 1 1000 10000
25 Buldana Taluka sahakari shetki kharedi vikri ltd buldana B.N. Khanzode, Manager 7743860938 Dhad Buldana 1 450 4500
26 Buldana Taluka sahakari shetki kharedi vikri ltd buldana B.N. Khanzode, Manager 7743860938 Raipur Buldana 1 200 200
27 Painganga krushk seva sahakari santha ltd Padli Shrikant A Pawar 9673493998 at. Post. Padli tq. Buldana Buldana 2 700 7000